Cele

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. rozwój społeczności lokalnej w miejscowości Ujrzanów;
 2. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 3. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;
 4. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 5. działalność charytatywna;
 6. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 7. ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
 8. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 9. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
  i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 10. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 11. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 12. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 13. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 14. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 15. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, w tym edukacja pozaszkolna, oświata
  i wychowanie;
 16. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 17. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 18. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 19. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 20. turystyka i krajoznawstwo;
 21. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
  a także działania wspomagających rozwój demokracji;
 22. ratownictwo i ochrony ludności;
 23. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
 24. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 25. promocja i organizacja wolontariatu;
 26. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 27. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 28. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
  i ochrony praw dziecka;
 29. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 30. działania z zakresu rewitalizacji;
 31. działalności na rzecz organizacji pozarządowych.