Statut

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Orzanka, zwane jest w dalszej części Stowarzyszeniem.

§2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Ujrzanów.
 2. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność.

§3

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.

§4

 1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie ma prawo do ustanawiania i nadawania odznaczeń i tytułów klubowych zgodnie z przyjętym regulaminem.
 3. Stowarzyszenie może posiadać sztandar oraz odznakę.

§5

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.

§6

Działalność Stowarzyszenia oparta jest głównie o pracę społeczną członków. Członkowie Zarządu mają możliwość otrzymywania wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku
z pełnioną funkcją.

ROZDZIAŁ II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. rozwój społeczności lokalnej w miejscowości Ujrzanów;
 2. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 3. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;
 4. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 5. działalność charytatywna;
 6. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 7. ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
 8. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 9. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
  i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 10. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 11. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 12. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 13. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 14. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 15. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, w tym edukacja pozaszkolna, oświata
  i wychowanie;
 16. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 17. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 18. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 19. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 20. turystyka i krajoznawstwo;
 21. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
  a także działania wspomagających rozwój demokracji;
 22. ratownictwo i ochrony ludności;
 23. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
 24. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 25. promocja i organizacja wolontariatu;
 26. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 27. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 28. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
  i ochrony praw dziecka;
 29. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 30. działania z zakresu rewitalizacji;
 31. działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

§8

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 1. angażowanie liderów życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego w inicjatywy stowarzyszenia;
 2. szerzenie wśród dorosłych, młodzieży i dzieci tradycji ojców – przekazywania dziedzictwa młodszym pokoleniom;
 3. tworzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych;
 1. tworzenie rękodzieł w różnych materiałów i wystawianie ich na jarmarkach, kiermaszach i innych imprezach kulturalnych;
 2. współpraca z instytucjami, twórcami, władzami czy klubami o podobnych zainteresowaniach – wymiana doświadczeń;
 3. organizowanie wycieczek oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży do regionów twórczych i ciekawych zabytków naszego kraju oraz poza jego granice;
 4. działalność informacyjną, konsultacyjną i wydawniczą;
 5. organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;
 6. wspieranie działań świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży;
 7. inicjowanie i koordynowanie programów profilaktycznych;
 8. organizowanie festynów, bali charytatywnych itp.;
 9. propagowanie w mediach treści z obszaru będącego w centrum zainteresowania Stowarzyszenia i informowanie o jego działalności statutowej;
 10. organizowanie i prowadzanie imprez sportowych, rekreacyjnych, promocyjnych, regionalnych i okolicznościowych;
 11. organizację imprez kulturalnych, oświatowych, turystycznych oraz pozyskiwanie środków finansowych na wspieranie, propagowanie i organizowanie tych imprez;
 12. udział w imprezach okolicznościowych, akcjach dobroczynnych i innych wydarzeniach, których cele wpisują się w cele statutowe Stowarzyszenia;
 13. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia, m.in. poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną, sportową i towarzyską;
 14. dokształcanie członków Stowarzyszenia oraz członków ich rodzin w celu ułatwienia działalności statutowej;
 15. opracowywanie projektów i programów służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§9

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 1. angażowanie liderów życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego w inicjatywy stowarzyszenia;
 2. szerzenie wśród dorosłych, młodzieży i dzieci tradycji ojców – przekazywania dziedzictwa młodszym pokoleniom;
 3. tworzenie rękodzieł z różnych materiałów i wystawianie ich na jarmarkach, kiermaszach i innych imprezach kulturalnych;
 4. współpraca z różnymi instytucjami, twórcami, władzami czy klubami o podobnych zainteresowaniach – wymiana doświadczeń;
 5. rozpropagowywanie rękodzieł;
 6. organizowanie wycieczek oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży do regionów twórczych i ciekawych zabytków naszego kraju oraz poza jego granice;
 7. organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;
 8. wspieranie działań świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży;
 9. inicjowanie i koordynowanie programów profilaktycznych;
 10. organizowanie festynów, bali charytatywnych itp.;
 11. propagowanie w mediach treści z obszaru będącego w centrum zainteresowania Stowarzyszenia i informowanie o jego działalności statutowej;
 12. prace badawczo-rozwojowe związane z realizacją celów statutowych;
 13. organizowanie i prowadzanie imprez sportowych, rekreacyjnych, promocyjnych, regionalnych i okolicznościowych;
 14. organizację imprez kulturalnych, oświatowych, turystycznych oraz pozyskiwanie środków finansowych na wspieranie, propagowanie i organizowanie tych imprez;
 15. udział w imprezach okolicznościowych, akcjach dobroczynnych i innych wydarzeniach, których cele wpisują się w cele statutowe Stowarzyszenia;
 16. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia, m.in. poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną, sportową i towarzyską;
 17. dokształcanie członków Stowarzyszenia oraz członków ich rodzin w celu ułatwienia działalności statutowej;
 18. opracowywanie projektów i programów służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§10

Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 1. tworzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych;
 2. tworzenie rękodzieł z różnych materiałów i wystawianie ich na jarmarkach, kiermaszach i innych imprezach kulturalnych;
 3. organizowanie wycieczek oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży do regionów twórczych i ciekawych zabytków naszego kraju oraz poza jego granice;
 4. rozpropagowywanie rękodzieł;
 5. działalność informacyjną, konsultacyjną i wydawniczą;
 6. organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;
 7. wspieranie działań świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży;
 8. prowadzenie poradnictwa zawodowego, psychologicznego i prawnego oraz innych przedsięwzięć służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
 9. organizowanie i prowadzanie imprez sportowych, rekreacyjnych, promocyjnych, regionalnych i okolicznościowych;
 10. organizację imprez kulturalnych, oświatowych, turystycznych oraz pozyskiwanie środków finansowych na wspieranie, propagowanie i organizowanie tych imprez;
 11. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia, m.in. poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną, sportową i towarzyską;
 12. dokształcanie członków Stowarzyszenia oraz członków ich rodzin w celu ułatwienia działalności statutowej.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§11

Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§12

 1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
 1. złoży deklarację członkowską na piśmie,
 2. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
 1. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 5. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek.

§13

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§14

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek
  5 członków Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§15

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§16

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
 2. wykluczenia przez Zarząd:
 1. z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 3. z powodu nie płacenia składek za okres dwóch lat;
 1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
 2. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 3. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§17

Władzami (Organami) Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§18

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
 2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków danego organu uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 3. Wszystkie władze Stowarzyszenia mogą podejmować uchwały w formie elektronicznej, poprzez rozesłanie projektu uchwały e-mailem do wszystkich członków danej władzy. Uchwałę uznaje się za podjętą, gdy większość składu danego organu zagłosuje „za” podjęciem uchwały przesyłając swój głos w drodze wiadomości e-mail, niezależnie od ilości oddanych głosów, w terminie określonym przez rozsyłającego projekt.

§19

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 1. Walne Zebranie Członków jest zwoływane co najmniej raz na rok rzez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 2. Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie z inicjatywy Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów.
 4. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
 1. Dokonywanie zmian Statutu,
 2. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 3. przyjmowanie informacji z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 6. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 9. zatwierdzanie sprawozdań, w szczególności sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności,
 10. udzielanie członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków

§20

 1. Zarząd składa się z 3 osób: prezesa oraz dwóch wiceprezesów.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub w jego zastępstwie wiceprezes.
 3. Do kompetencji Zarządu należą:
 1. reprezentowanie stowarzyszenia przez każdego członka Zarządu;
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
 4. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
 5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
 6. przyjmowanie i wykluczanie członków;
 7. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
 8. zatwierdzanie sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia, o ile przepisy prawa tego wymagają.

§21

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego
  i członka.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrolowanie działalności Zarządu,
 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
 3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
 4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§22

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§23

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. ze składek członkowskich,
 2. darowizn, spadków, zapisów,
 3. dotacji i ofiarności publicznej.

§24

Do dokonywania czynności prawnych oraz składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, konieczny jest Prezes lub współdziałanie dwóch Wiceprezesów.

§25

Rok obrotowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§26

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3),
  przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.